Lesson 2 – Part 2: Naming Places with Nouns

Lesson 2 - Part 2 - Naming Places with Nouns

Tagalog Lesson

See Video Lesson Below.

Aim:  This lesson aims to give you Tagalog translations on naming places with Nouns. All nouns (PLACES) are in BOLD TEXT.

People, animals, places, and things need names. A term for an idea, be it real, workable idea or a fantasy is a noun.  The part of speech that names them is a NOUN.

Vocabularies for this Lesson:
English Nouns Tagalog Nouns
Philippines Pilipinas
Manila Maynila
Mindanao
General Santos City
city lalawigan
place lugar
island isla
province / countryside probinsiya
farm bukid
beach tabing dagat
hotel hotel / otel
Other Links:

Audio Translations on Nouns (Places).

More Tagalog translations on Nouns.

A Dialogue (English to Tagalog Translations – A more elaborate explanation is below)

Peter: Where are you from? (Taga-saan ka?)

Maria: I am from the Philippines.  (Taga Pilipinas po ako.)

Peter:  Where in the Philippines are you from? (Saan ka sa Pilipinas?)

Maria: Mindanao.

Peter: Where in Mindanao? (Saan sa Mindanao?)

Maria: General Santos City.  (Sa General Santos City po.)

Peter:  How far is it from Manila?  (Gaano kalayo sa Maynila?)

Maria: Far, you need to take an airplane or a ship to reach our place. (Malayo po, kailangan mong sumakay ng eroplano o barko para makapunta ka sa lugar namin.)

Peter: Is that so? (Ganoon / Ganun ba?)

Maria:  What do you know about the Philippines? (Ano po ang alam niyo tungkol sa Pilipinas?)

Peter:  A little bit. (Kaunti / Konti lang.)

Maria: Do you know that the Philippines has 7,107 islands. (Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay may 7,107 (pitong libo’t isang daang at pitong isla)).

Peter:  Really! (Talaga!)

Maria: The Philippines is just small and we are surrounded by water. (Ang Pilipinas ay maliit lamang at napapaligiran kami ng tubig.)

Peter: Interesting! (Nakakawili!)

Maria: Life in the countryside or province is different from life in Manila. (Ang buhay sa probinsiya (countryside) ay iba sa buhay sa Maynila.)

Maria: Manila is the center for commercialism.  (Ang Maynila po ang sentro ng komersiyalismo.)

Maria: In our province, we have lesser population and there are many beaches and farms to visit. (Sa aming probinsiya po, mas kaunti ang mga tao at maraming tabing dagat at bukid na puwedeng puntahan.)

Peter: What is the best possible transportation to see those places? (Ano ang pinakamainam na puwedeng sakyan para mapuntahan mo iyong mga lugar?)

Maria: There are jeepneys, tricycles, cars that can be rented. If you you know someone, they will be happy to take you around.  (May mga dyip, tricycle o kotse na puwedeng rentahan.  Kung may kilala ka, ikagagalak nilang maipasyal ka.)

Peter:  Pretty fun! (Ang saya!)

Maria: Sure! (Tama po!)

Peter:  Where will I stay? Is there a hotel there?   (Saan ako puwedeng maglalagi?  Meron bang hotel doon?)

Maria: Yes, there are some and some are within the beaches.  (Opo, mayroon at ang iba ay mismo sa tabing dagat.)

Peter: Is there a place close to buy foods?  (Mayroon bang mabibilihan ng makakain na malapit?)

Maria: There are many fresh fruits and vegetables around the province.  (Mayroon at maraming presko na prutas at gulay sa probinsiya.)

Peter:  Ok, I will go around Manila when I go to the Philippines but I would like to visit the provinces also. (Sige lilibutin ko ang Maynila pag pumunta ako sa Pilipinas pero gusto ko ring bisitahin ang mga probinsiya nito.)

Maria:  That’s a good plan.  (Magandang plano po iyan.)

Peter:  I hope you will be there when I visit.  (Sana nandoon ka pag bumisita ako.)

Maria: It is possible!  (Maaari  po!)

Peter:  Thanks for the information. (Salamat sa impormasyon.)

Maria:  You’re welcome.  (Walang anuman po.)

 The Same Dialogue As Above (A more elaborate explanation/approach.)

Peter: Taga-saan ka? (Where are you from?)

The word “taga” above is used for interrogation. It  refers to a place – “where” and “place where you live”.

More examples:

Taga-saan ba ang kasintahan mo? (Where is your boyfriend/girlfriend from?)

Taga-saan ang kaibigan mo? (Where is your friend from?)

Eliminate the word “taga”

Saan ka nakatira? (Where do you live?)

Saan nakatira ang kasintahan mo? (Where does your boyfriend/girlfriend live?)

Saan nakatira ang kaibigan mo? (Where does your friend live?)

Maria: Taga Pilipinas po (optional) ako. (I am from the Philippines.)

The word “po” in any statement is optional. It emphasizes respect to the person you are talking with.

The word “taga” can also be used as a prefix  in reference to a place for declarative statements.

More Examples:

Taga-Norte ako. (I am from the North.)

Tagarito ako. (I am from here.) The word “here” is an adverb but because of the word Taga it becomes noun in Tagalog.

Taga General Santos City ako. (I am from General Santos City.)

Peter: Saan ka sa Pilipinas? (Where in the Philippines are you from?)

Maria: Mindanao.

Peter: Saan sa Mindanao? (Where in Mindanao?)

Other Examples using the word “Saan” for Interrogation.

Saan sa Pilipinas? (Where in the Philippines?)

Saan sa lugar ninyo? (Where in your place?)

Maria:  General Santos City po. (General Santos City.)  Again the word “po” is optional.

Peter: Gaano kalayo sa Maynila? (How far is it from Manila?)

gaano – how

kalayo – far

sa Maynila – from Manila?

Other Examples using “Gaano”.

Gaano kalayo ang lugar ninyo? (How far is your place?)

Gaano katagal ang biyahe? (How long is the trip?)

Maria: Malayo po, kailangan mong sumakay ng eroplano o barko para makapunta ka sa lugar namin. (Far, you need to take an airplane or a ship to reach our place.)

malayo – far

kailangan mong – you need

sumakay – take/ride

eroplano – airplane

barko – ship

makapunta – reach

lugar namin – our place

Peter: Ganoon / Ganun ba? (Is that so?)

Maria: Ano po ang alam niyo tungkol sa Pilipinas? ( What do you know about the Philippines?)

ano – what?

“po”  is optional

ang alam niyo – you know

tungkol sa Pilipinas – about the Philippines

Peter: Kaunti / Konti lang. (A little bit.)

Maria: Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay may 7,107 (pitong libo’t isang daan at pitong isla). (Do you know that the Philippines has 7,107 islands.)

alam niyo – do you know

“po” is optional

may – has

isla – island

ang Pilipinas – the Philippines

Peter:  Talaga! (Really)

Maria: Ang Pilipinas ay maliit lamang at napapaligiran kami ng tubig. (Philippines is just small and we are surrounded by water.)

ang Pilipinas – the Philippines

ay maliit lamang – is just small

napapaligiran – surrounded

ng tubig – by water

Peter: Nakakawili! (Interesting!)

Maria: Ang buhay sa probinsiya (countryside) ay iba sa buhay sa Maynila. (Life in the countryside or province is different from life in Manila.)

ang buhay – life

probinsiya – province

iba – different

Maynila – Manila

Maria: Ang Maynila po ang sentro ng komersiyalismo. (Manila is the center for commercialism.)

ang Maynila – Manila

“po” is optional

ang sentro – the center

komersiyalismo – commercialism

Maria: Sa aming probinsiya po, mas kaunti ang mga tao at maraming tabing dagat at bukid na puwedeng puntahan. (In our province, we have lesser population and there are many beaches, farms to visit.)

sa aming probinsiya – in our province

kaunti / konti – lesser

mga tao – population

maraming – many

tabing dagat – beaches

bukid – farms

puntahan – visit

Peter: Ano ang pinakamainam na puwedeng sakyan para mapuntahan mo iyong mga lugar? (What is the best possible transportation to see those places?)

ano – what

pinakamainam – best

puwedeng – possible

sakyan – transportation

para mapuntahan – to see

iyong – those

mga lugar – the places

Maria: May mga dyip, tricycle o kotse na puwedeng rentahan.  Kung may kilala ka, ikagagalak nilang maipasyal ka. (There are jeepneys, tricycles, cars that can be rented. If you you know someone, they will be happy to take you around.)

may mga – there are

mga dyip – jeepneys

kotse – car

puwedeng – can be

rentahan – rent

Peter: Ang saya! (Pretty fun!)

Maria: Tama po. (Sure!)

Peter: Saan ako puwedeng maglalagi?  Meron bang hotel doon? (Where will I stay?. Is there a hotel there?)

saan – where

maglalagi – stay

meron – is there

Maria: Opo, mayroon at ang iba ay mismo sa mga tabing dagat. (Yes, there are some and some are within the beaches.)

opo / oo – yes

mayroon – there are

ang iba – some

within the beaches – sa mga tabing dagat

Peter: Mayroon bang mabibilihan ng makakain na malapit? (Is there a place close to buy foods?)

mayroon bang – is there

mabibilihan – a place to buy (this phrase is translated to just one tagalog term which is a        noun.)

malapit – close

makakain – foods

Examples of Nouns (Places and Things) that use the prefix “Ma”

  • Malalanguyan – a place to swim
  • Matataniman – a place to plant
  • Mabubungkal – a thing to cultivate
  • Malilinis – a thing to clean
  • Maaakyat – a thing to climb
  • Magagamit – a thing to use
  • Maluluto – a food to cook

Maria: Mayroon at maraming presko na prutas at gulay sa probinsiya. (There is and there are many fresh fruits and vegetables around the province.)

mayroon / meron – There is

maraming – many

presko – fresh

prutas – fruits

gulay – vegetables

sa probinsiya – around the province

Peter: Sige lilibutin ko ang Maynila pag pumunta ako sa Pilipinas pero gusto ko ring bisitahin ang mga probinsiya nito. (Ok, I will go around Manila when I go to the Philippines but would like to visit the provinces also.)

sige – ok

lilibutin – will go around

gusto ko rin – would like

bisitahan – visit

provinces – mga probinsiya

Maria: Magandang plano po iyan. (That is a good plan.)

maganda – good

plano -plan

“po” is optional

iyan – that

Peter: Sana nandoon ka pag pumunta ako. (I hope you will be there when I visit.)

sana – I hope

nandoon ka – you will be there

pag – when

ako – I

pumunta / bumisita – visit

Maria: Maaari po. (It is possible!)

Peter: Salamat sa impormasyon. (Thanks for the information.)

Maria: Walang anuman po. (You’re welcome!)

SEE PART 1 – Naming People with Nouns

PART 3 – Naming Things with Nouns

>>> Read more stories about the Filipino Culture while you learn the basics of the Filipino Language.

Other Lessons: Learn Tagalog  ; Tagalog Video Lessons

Do you need Free Translations? 

Submit your text to FREE HUMAN TRANSLATIONS.

Do you want to be a Contributor?