Lesson 2 – Part 3: Naming Things with Nouns

 

Lesson 2 - Part 3: Naming Things with Nouns

Tagalog Lesson

See Video Lesson Below…

Aim:  This lesson aims to give you Tagalog translations on naming things with Nouns.

All nouns (THINGS) are in BOLD TEXT.

People, animals, places, and things need names. A term for an idea, be it real, workable idea or a fantasy is a noun.  The part of speech that names them is a NOUN.

Vocabularies for this Lesson:

These are words that are commonly used in your houses.

English Nouns Tagalog Nouns
stove kalan
frying pan kawali
pot palayok
noodles pansit
spring rolls lumpia
ingredients mga sangkap
cupboards paminggalan
spoon kutsara
knife kutsilyo; panghiwa
plate plato; pinggan
fork tinidor
glass baso
cup tasa
tv telebisyon
movie sine; mapapanood
chair upuan; silya
table mesa
sofa sopa
window bintana
door pintuan; pinto
bed higaan; papag; kama
closet aparador
sheets kumot
pillow unan
towel tuwalya
soap sabon
lotion losyon
shampoo siyampu
toothpaste tutpeyst
toothbrush sipilyo /sepilyo
Other Links:

More Tagalog audio translations on Objects (Nouns).

Other Tagalog audio translations on Nouns.

A Dialogue

Part 1 – At the Kithen

Maria:  Peter, can you please help me cook?  (Peter, puwede bang pakitulungan mo akong magluto?)

can you =  puwede bang

please help = pakitulungan (the prefix “paki” means please, “tulong” means help)

me = akong (ako)

cook = magluto

Peter:  Sure! (Sige!; Ok!)

Maria:  Can you please check the frying pan?  I also need a pot. (Puwedeng pakitingnan mo ang kawali? Kailangan ko rin ang palayok.)

can you = puwedeng (can be “puwede bang”)

please check = pakitingnan

the frying pan = ang kawali

I also need = kailangan ko rin

pot = palayok

Peter:  Sure. (Sige! ;  Ok!)

Peter:  Here they  are.  What are we going to cook? (Heto sila. Ano ang lulutuin natin?)

here they are = heto sila.

what = ano

going to cook = lulutuin (“luto” means cook)

natin  = we

Maria:  I will cook noodles and spring rolls.  They are always everyone’s favorite.  (Magluluto ako ng pansit at lumpia.  Ang mga ito ay laging paborito ng lahat.)

I will cook = magluluto ako (“luto” means cook, “ako” means I)

noodles = pansit

spring rolls = lumpia

they = ang mga ito

are = ay

always = laging

favorite = paborito

everyone’s = ng lahat (the word everyone without ‘s means “lahat”)

Peter:  Yummy! Would you like me to prepare the stove now? (Sarap! Gusto mo bang ihanda ko na ang kalan?)

yummy = sarap

would you like = gusto mo bang

to prepare = ihanda

the stove = ang kalan

Maria:  Sure, thanks. (Sige, salamat.)

Maria:  I will just check the ingredients I need.  (Hanapin ko lang ang mga sangkap na kailangan ko.)

I will just = hanapin ko lang

the ingredients = ang mga sangkap

I need = na kailangan ko

Peter:  Are we expecting someone to join us for a dinner?  (Meron ba tayong inaasahan na sasali sa atin sa panghapunan?)

are we expecting = meron ba tayong inaasahan

to join = na sasali

us = sa atin

for a dinner = sa panghapunan

Maria:  Some nieces and nephews are coming over and will stay with us for the weekend.  (May mga pamangkin na darating at maglalagi dito hanggang Linggo.)

some nieces and nephews = may mga pamangkin (“pamangkin” can be a nephew or a niece)

are coming = na darating

will stay = maglalagi dito

for the weekend = hanggang Linggo

Peter:  I would love to prepare the table now.  Where can I find the plates, forks, spoons, glasses or cups?  (Gusto ko nang ihanda ang mesa. Saan ko ba mahahanap ang mga plato, tinidor, kutsara, baso o tasa?)

I would love = gusto ko nang

prepare = ihanda

table = ang mesa

where can I = saan ko

find = mahahanap

plates = ang mga plato

fork = tinidor  (forks mean “mga tinidor”)

spoon = kutsara (spoons mean “mga kutsara”)

glass = baso (glasses mean “mga baso”)

                cup = tasa (cups mean “mga tasa”)

The word “mga” converts a singular word into plural (other examples: rooms = mga silid; chairs = mga silya; clothes = mga damit;  shoes = mga sapatos; knives = mga kutsilyo)

Maria:  Wait, can you please pass the knife to me? (Sandali, puwede bang pakipasa iyang kutsilyo sa akin?)

wait = sandali

can you = puwede

please pass = pakipasa

the knife = iyang kutsilyo

to me = sa akin

Peter:  Here it is. (Eto.)

Peter:  Ok, I am ready to prepare the table.  (Sige, handa na akong gawin ang mesa.)

ok = sige

I am ready = handa na ako

to prepare = gawin

the table = ang mesa

Maria:  All the things you need are in the upper cupboards.  (Ang lahat ng mga kailangan mo ay nasa taas na paminggalan.)

                all the things = ang lahat ng mga

you need = kailangan mo

are = ay

in the = nasa

upper = taas

cupboards = paminggalan

               

Maria:   Thanks for helping me.  I appreciate it.  (Salamat sa pagtulong mo sa akin.  Pinapahalagahan ko ito.)

thanks = salamat

for helping = sa pagtulong mo

me = sa akin

I appreciate = pinapahalagahan ko (“ko” means I)

it = ito

Peter:  You are welcome! (Walang anuman!)

Part 2 – Living Room

Sherly (Niece1):  Can we watch a movie before we go to sleep?  (Puwede ba tayong manood ng sine bago tayo matulog?)

can we = puwede ba

watch = manood

movie = sine

before = bago

we = tayo

go to sleep = matulog

Paulo (Nephew1):  That sounds like a good idea. (Mukhang maganda iyang iniisip mo.)

that sounds = mukhang

good idea = maganda iyang iniisip

Maria:  Sure! Let me check which one is good to watch.  (Sige! Tingnan ko kung ano ang magandang panoorin.)

sure = sige

let me check = tingnan ko

which one = kung ano

is good = ang  magandang

to watch = panoorin

Peter:  Make sure it is good, Maria.  Everyone wants to have fun. (Siguraduhin mo lang maganda, Maria.  Bawat isa sa atin ay gustong magsaya.)

make sure = siguraduhin

it is good = maganda

everyone = bawat isa sa atin (other term is “lahat”)

Maria:  Ok, I have one here now.  Could you please turn on the tv and let us watch this? (Ok, Mayroon akong isang nakita.  Puwede bang pakibuksan ang telebisyon at panoorin natin ito?)

I have = mayroon akong

one = isang

could you = puwede bang

please turn on = pakibuksan

the tv = ang telebisyon

let us watch = panoorin natin

this = ito

Peter:  Sure! (Sige!)

Antonio(Nephew2):  Wow, I am a KC and Piolo fan. I would enjoy  this  one. (Wow, tagatangkilik ako nila KC at Piolo.  Matutuwa ako dito.)

I am a fan = tagatangkilik ako

I would enjoy = matutuwa ako

this one = ito

Tricia(Niece2):  Me too! (Ako rin!)

Peter:  I think we need some extra chairs.  (Sa palagay ko, kailangan natin ng iba pang mga silya.)

I think = sa palagay ko

we need = kailangan natin

some extra = ng iba pang

chairs = mga silya

Maria:  The sofa could accommodate the three of us.  (Puwede kaming tatlo sa sopa.)

sofa = sopa

could accommodate = puwede

the three of us = kaming tatlo (“tatlo”means  three)

Peter:  Ok, I will grab additional chairs from the kitchen.  (Sige, kukuha ako ng mga iba pang mga silya sa kusina.)

I will grab = kukuha ako

additional = ng mga iba pang

chairs = mga silya

the kitchen = sa kusina (“kusina”means kitchen)

Maria:  Thanks Peter! (Salamat Peter!)

Part 3 – Call it a Night

Peter:  That was fun! (Ang saya!)

Tricia:  It was! (Talaga!)

Maria:  I think all of us are ready for bed. (Sa palagay ko, lahat tayo ay handa nang pumunta sa higaan.)

I think = sa palagay ko

all of us = lahat tayo

ready = handa

bed = higaan

Peter:  Let me just check the windows and the doors if they are locked! (Tingnan ko lang ang mga bintana at mga pintuan kung  lahat ay nakakandado. )

let me just check = tingnan ko lang

the windows = ang mga bintana

the doors = ang mga pintuan

if they are = kung lahat

locked = nakakandado

The word “The”  is translated as “Ang”

Maria:  Sherly and Tricia will use the bedroom in the hallway.  Paul and Antonio will use the one close to my bedroom.  You have extra sheets and pillows in the closets if you need more of them. (Si Sherly at si Tricia ang gagamit sa silid-tulugan sa may pasilyo.  Si Paulo at si Antonio ang gagamit sa silid-tulugan na malapit sa silid ko.  Mayroong mga ibang kumot at unan sa aparador kung kailangan niyo pa ang iba.)

will use = gagamit

the bedroom = sa silid-tulugan (just the word “silid” is fine to translate the word bedroom.  Other Tagalog terms for it are  “kuwarto; higaan”.)

the hallway = sa pasilyo

close to = malapit sa

Nieces and Nephews: Thanks auntie! Good night! (Salamat tita! Magandang gabi!)

Part 4 – Morning Time (Next Day)

Tricia:  Good morning auntie! (Magandang umaga tita!)

Good morning = magandang umaga

aunt; auntie = tita

Maria:  Good morning Tricia! Do you want to go shopping today?  (Good morning Tricia!  Gusto mo bang mamili ngayong araw na ito?)

good morning = magandang umaga

do you want = gusto mo bang

to go shopping = mamili

today = ngayong araw na ito

Tricia:  Yes, I would love to! (Opo, gusto ko!)

Tricia:  Excuse me for a minute, I need to get in the bathroom. (Mawalang galang po, kailangan kong pumasok sa banyo.)

excuse me = mawalang galang (“Excuse me” can just be used as it is without translation like the word “Sorry”)

I need = kailangan kong

to get in= pumasok

bathroom = banyo

Maria:  Ok. (Sige.)

Tricia:  Auntie, would you please share some of your towels?  (Auntie, puwede bang pakipahiram ako ng tuwalya niyo?)

would you = puwede bang

please share = pakipahiram (the word “paki” is used as a prefix to emphasized the word please)

towel = tuwalya (other term is “pamunas”)

Maria:  Sure, I am not too sure if there are toothpaste and soap  in the bathroom. Could you please check them in the cupboards if there are new ones? I remember,  I bought bottle of shampoos and lotions lately, but I am not too sure if other stuff you might need are all there.  (Oo naman, hindi ko alam kung mayroong tutpeyst o sabon sa banyo. Puwede bang pakitingnan mo sa pamiggalan kung mayroong bago?  Naalala ko, bumili ako ng siyampu at losyon kamakailan  lang, pero hindi ko alam kung nandiyan lahat ang mga ibang kakailanganin mo.)

Sure = oo naman (Sometimes  these words “oo naman” is better to use than just saying “okay” or “sige” which are other tagalog terms of the word sure.  “Oo naman” shows sincerety more. )

I am not too sure = hindi ko alam

if there are = kung mayroong

toothpaste = tutpeyst

soap = sabon

bathroom = banyo (other term is “paliguan”)

could you = puwede bang

please check = pakitingnan (the word “paki” emphasizes the word please)

I remember = naalala ko

I bought = bumili ako

shampoo = siyampu

lotion = losyon

lately = kamakailan lang

but = pero

I am not too sure = hindi ko alam

if = kung

other stuff you might need = mga ibang kakailanganin mo

are all there = nandiyan

Tricia:  Sure, thanks. I should  be ok. (Sige, salamat. Okay lang po ako.)

SEE Related Links: 

PART 1 (Nouns) – Naming People with Nouns

PART 2 (Nouns) – Naming Places with Nouns

>>> Read more stories about the Filipino Culture while you learn the basics of the Filipino Language.

Other Lessons: Learn Tagalog; Tagalog Video Lessons

Do you need Free Translations? 

Submit your text to FREE HUMAN TRANSLATIONS.

Do you want to be a Contributor?