Lesson 2 – Part 4: Using Ideas as Nouns

Lesson 2 - Part 4 - Using Ideas as Nouns - Learn Tagalog

Tagalog Lesson

See Video Below…

Aim:  This lesson aims to give you Tagalog translations on using IDEAS as NOUNS.

Each NOUN (IDEA) will be used as a TOPIC and will be applied to several translations.

People, animals, places, and things need names. A term for an idea, be it real, workable idea or a fantasy is a noun.  The part of speech that names them is a NOUN.

Vocabularies for this Lesson:
English Nouns (Ideas) Tagalog Nouns
love pag-ibig; pagmamahal
hardship/s paghihirap; kahirapan
swimming paglangoy
hiking paglalakad
shopping pamimili
party salu-salo; pagtitipon
Other Link: Other Tagalog audio translations on Nouns.

 English to Tagalog Translations. (Beside each statement is a full Tagalog translation and below each statement  are translations of phrases or words derived from each statement.)

TOPIC 1 – Noun:  Love (Pag-ibig;  Pagmamahal)

Love is doing things for others as you would have them do to you. (Ang pag-ibig ay paggawa ng mga bagay para sa iba gaya ng gusto mong gawin sa sarili mo.)

love is = ang pag-ibig ay (ang pagmamahal ay)

doing things = paggawa ng mga bagay

for others = para sa iba

as you would have = gaya ng gusto mong

do to you = gawin sa sarili mo

Love is giving peace to your enemies.  (Ang pag-ibig ay pagbibigay ng kapayapaan sa iyong mga kaaway.)

giving peace = pagbibigay ng kapayapaan

to your enemies = sa iyong mga kaaway

Love is not expecting anything in return.  (Ang pag-ibig ay hindi umaasa ng anumang bagay na maibabalik.)

not expecting = hindi umaasa

anything = anumang bagay

in return = na maibabalik

Love must be sincere. (Ang pag-ibig ay dapat taos-puso.)

must be = ay dapat

sincere = taos-puso

Love hates what is evil; clings to what is good.  (Ang pag-ibig ay kinamumuhian ang masama; kumakapit sa kung ano ang mabuti.)

hates = kinamumuhian

what is evil = ang masama

clings = kumakapit

what is good = ang mabuti

Love is when you know how to take care of other people.  (Ang pag-ibig ay kapag alam mo kung paano mag-alaga ng ibang tao.)

when you know = kapag alam mo

how to = kung paano

take care = mag-alaga

of other people = ng ibang tao

Love is the greatest commandment. (Pag-ibig ang pinakadakilang utos.)

the greatest = ang pinakadakilang

commandment = utos (another term is “kautusan”)

Love is patient. (Ang pag-ibig ay matiyaga.)

is patient = ay matiyaga

Love does not envy. (Ang pag-ibig ay hindi naiinggit.)

does not envy = hindi naiinggit

Love is not proud. (Ang pag-ibig ay hindi nagmamayabang.)

is not proud = ay hindi nagmamayabang

Love does not dishonor others.  (Ang pag-ibig ay hindi ilalagay sa kahihiyan ang iba.)

does not disnohor others = hindi ilalagay sa kahihiyan ang iba

Love is not self seeking.  (Ang pag-ibig ay hindi mapaghanap.)

is not self-seeking = ay hindi mapaghanap

There is love in each one who fears God.  (May pag-ibig sa bawat isa na may takot sa Diyos.)

there is = may

in each one = sa bawat isa

who fears = na may takot

God = Diyos

There is love between us. (May pag-ibig sa pagitan natin.)

between = pagitan

us =natin

There is love in them. (May pagmamahal sa kanila.)

in them = sa kanila

There is love among the people. (May pagmamahal sa mga tao.)

among the people = sa mga tao

It is love that brought us together. (Pag-ibig ang nagbuklod sa atin.)

that brought = ang nagbuklod

us together = sa atin

It is love that keeps us going.  (Pag-ibig ang nagpapanatili sa atin na magpatuloy.)

that keeps = ang nagpapanatili

us = sa atin

going = na magpatuloy

It is love that makes me want to see you.  (Ang pag-ibig ang nag-uudyok sa akin na makita ka.)

ang nag-uudyok = that makes

me = sa akin

want to see you = na makita ka

It is love that makes me patient.  (Ang pag-ibig ang gumagawa sa akin upang magtiyaga.)

makes me = gumagawa sa akin upang

patient = magtiyaga

Your love means a lot.  (Ang pag-ibig mo ay makahulugan.)

your love = ang pag-ibig mo

means a lot = ay makahulugan

Your love is the best to have.  (Ang pag-ibig mo ang pinakamagandang meron ako.)

is the best = ang pinakamagandang

to have = meron ako

Your love is amazing.  (Ang pag-ibig mo ay kabigha-bighani.)

is amazing = kabigha-bighani

Your love is unconditional.  (Ang pag-ibig mo ay walang pasubali.)

is unconditional = ay walang pasubali

The love you have for him is amazing.  (Ang pag-ibig mo sa kanya ay kabigha-bighani.)

the love you have = ang pag-ibig mo sa kanya

is amazing = ay kabigha-bighani

The love you have for her is worth imitating.  (Ang pag-ibig mo sa kanya ay karapat-dapat tularan.)

is worth imitating = ay karapat-dapat tularan.

The love you have for him is going to help him heal.  (Ang pag-ibig mo sa kanya ay  makakatulong upang siya ay gumaling.)

you = mo

for him = sa kanya

is going to help him = ay nakakatulong

him heal = upang  siya ay gumaling

The love you have for the people gives them hope.  (Ang pag-ibig mo para sa mga tao ay nagbibigay ng pag-asa sa kanila.

the people = mga tao

gives hope = nagbibigay ng pag-asa

sa kanila = them

Link:  LOVE QUOTES FOR SOCIAL MEDIA

Topic 2 – Noun:  Hardship/s (Paghihirap; Kahirapan)

The hardships of the Filipinos can be evident, but they are resilient. (Ang kahirapan ng mga Pilipino ay wari, ngunit sila ay matatag.)

the hardships = ang kahirapan

of the Filipino = ng mga Pilipino

can be evident = ay wari

but = ngunit

they are resilient = sila ay matatag

The hardship you are going through now is just a challenge.  (Ang hirap na pinagdadaanan mo ngayon ay pagsubok lamang.)

you are going through = na pinagdadaanan (na dinaranas)

now = ngayon

is just a challenge = ay pagsubok lamang

Their hardship keeps going.  (Ang kanilang paghihirap ay patuloy.)

their hardship = ang kanilang paghihirap (ang kanilang kahirapan)

keeps going = ay patuloy

Their hardship is affecting me.  (Ang kanilang paghihirap ay nakakaapekto sa akin.)

is affecting me = nakakaapekto sa akin

Our family’s hardship is not a hindrance to progress.  (Ang paghihirap ng aming pamilya ay hindi hadlang sa pagsulong.)

our family’s hardship = ang paghihirap ng aming pamilya

is not = ay hindi

hindrance = hadlang

to progress = sa pagsulong

Our hardship is temporary.  (Ang aming kahirapan ay pansamantala lamang.)

is temporary = ay pansamantala lamang

I am facing hardship now. (Dumaranas ako ng kahirapan ngayon.)

I am facing = dumaranas ako

hardship = kahirapan

now = ngayon

I don’t know how to handle hardship.  (Hindi ko alam kung paano harapin ang kahirapan.)

I don’t know = hindi ko alam

how to = kung paano

handle = harapin

hardship = ang kahirapan

Your hardship will lead you to persevere.  (Ang iyong paghihirap ay magdadala sa iyo para magtiyaga.)

your hardship = ang iyong paghihirap (ang paghihirap mo)

will lead you = ay magdadala sa iyo

to persevere = para magtiyaga

Your hardship will make you the best.  (Ang iyong paghihirap ay gagawin kang mahusay.)

will make you– ay gagawin kang

the best = mahusay

Link:  Read an Inspiring Story

Topic 3 – Noun:  Swimming (Paglangoy)

Swimming is my favorite thing to do.  (Ang paglangoy ay paborito kong gawain.)

swimming is = ang paglalangoy ay

my favorite = paborito kong

to do = gawain

Swimming makes me feel relaxed. (Ang paglangoy ay ginagawa akong huminahon.)

makes me = ginagawa akong

feel relaxed = himinahon

Both of you like swimming.  (Pareho kayong gusto ang lumangoy.)

both of you = pareho kayong

like = gusto

swimming = ang lumangoy

They love swimming.  (Gustung-gusto nila ang lumangoy.)

they love = gusting-gusto nila

swimming = ang lumangoy

Topic 4 – Noun:  Hiking (Paglalakad)

Hiking is what everyone loves to do in my place.  (Ang paglalakad ay gustong gawin ng lahat sa aming lugar.)

hiking = ang paglalakad

is what everyone = ng lahat

loves to do = gustong gawin

in my place = sa aming lugar

Hiking is adventurous. (ang paglalakad ay pambihirang karanasan.)

hiking = ang paglalakad

is adventurous = pambihirang karanasan (lakasan ng loob)

The people who love hiking are healthy.  (Ang mga tao na gustung-gusto ang paglalakad ay malulusog.)

the people = ang mga tao

who love = na gustong-gusto

hiking = ang paglalakad

are healthy = ay malulusog

A person who loves hiking is adventurous. (Ang tao na gusto ang maglakad ay may pambihirang karanasan.)

a person = ang tao

who loves = na gusto

is adventurous = ay may pambihirang karanasan (malakas ang loob)

She/He loves hiking. (Gustong-gusto niya ang maglakad.)

They are in the forest for a hiking. (Sila ay nasa kagubatan para maglakad-lakad.)

they are = sila ay

in the forest = nasa kagubatan

for a hiking = para maglakad-lakad

They  are ready for hiking.  (Sila ay nakahanda ng maglakad.)

they are ready = sila ay

ready = nakahanda

for hiking = ng maglakad

Topic 5 – Noun:  Shopping (Pamimili)

Every Filipino loves shopping.  (Bawat Pilipino ay gustong-gusto ang mamili.)

every Filipino = bawat Pilipino

loves shopping = ay gustong-gusto ang mamili

You have to spend money for shopping.  (Kailangan mong gumastos ng pera para sa pamimili.)

you have = kailangan mong

to spend = gumastos

money = pera

for shopping = para sa pamimili

Shopping is fun.  (Ang pamimili ay masaya.)

shopping = ang pamimili

is fun = ay masaya

Shopping can be expensive.  (Ang pamimili ay maaaring maging mahal.)

can be = maaaring maging

expensive = mahal

Shopping in the Philippines can be cheap or expensive. (Ang pamimili sa Pilipinas ay maaaring mura o mahal.)

cheap = mura

Topic 6 – Noun: Party (Salu-salo; Pagtitipon)

Is there a party?  (Meron bang salu-salo?)

is there = meron bang

party = salu-salo (pagtitipon)

When is the party?  (Kailan ang pagtitipon?)

when = kailan

Where is the party? (Saan ang salu-salo?)

where = saan

Are you going to a party? (Pupunta ka ba sa pagtitipon?)

are you going = papunta ka ba

to a party = sa pagtitipon

Are you going to the party with me? (Pupunta ka ba sa salu-salo kasama ako?)

with me = kasama ako

The party is on! (Nangyayari ang salu-salo ngayon!)

The party is pretty entertaining! (Ang salu-salo ay sobrang nakakaaliw!)

is pretty entertaining = sobrang nakakaaliw

The party is beautiful!  (Ang salu-salo ay maganda!)

beautiful = maganda

What a fun party!  (Anong ligaya ang salu-salo! or Sobrang saya ang pagtitipon!)

what a fun = anong ligaya (sobrang saya)

party = salu-salo (another term is “pagtitipon”)

Link: More Audio Translations About Money and Shopping

SEE Related Links: 

PART 1 (Nouns) – Naming People with Nouns

PART 2 (Nouns) – Naming Places with Nouns

PART 3 (Nouns) -Naming Things with Nouns

>>> Read more stories about the Filipino Culture while you learn the basics of the Filipino Language.

Other Lessons: Learn Tagalog; Tagalog Video Lessons

Do you need Free Translations? 

Submit your text to FREE HUMAN TRANSLATIONS.

Do you want to be a Contributor?